Hovedstyret

Linker:

Det sittende hovedstyret
hs@omega.ntnu.no
omega@omega.ntnu.no

Hovedstyret er linjeforeningens øverste organ mellom Generalforsamlingene. De har som oppgave å koordinere de andre komiteene slik at de kan samhandle best mulig. De har også ansvaret for den økonomiske driften av linjeforeningen gjennom fordeling av tilgjengelige midler. Disse midlene er Studentsosiale bevilgninger, renteinntekter fra Omegafondet og overskudd fra linjeforeningens komiteer, i all hovedsak Contactorkomitéen. Hovedstyret er ansvarlig for opptak av nye Broedre iitem Systre, arrangeringen av Phaestum Immatricularis og fadderperioden med nødvendig assistanse fra ulike komiteer. Valg av nytt Hovedstyre skjer på Generalforsamling, hvor det i fellesskap blir bestemt hvem som blir de nye medlemmene. 

En annen viktig del av Hovedstyrets jobb er Omegas representasjon ovenfor ulike foreninger og lag i Trondheim. Deres tilstedeværelse vil være å finne på mangt et jubileum og annen sammenkomst. 

I tillegg har Hovedstyret ansvar for å kalle inn til, og arrangere Generalforsamling. Det skal også sendes ut innkallelse til koordineringsmøter med jevne mellomrom for å koordinere driften av linjeforeningen. Hovedstyret skal søke å gi Broedre Iitem Systre et best mulig tilbud gjennom følgende arrangementer: 

Hovedstyrets stillinger

Hannems/ Hennis Saerligheed Stormeisteren
Er Sct. Omega Broderskabs og hovedstyrets øverste leder og "Skal Sct. Omega stedfortreder vaere paa Omegadagene".

Hands/ Hendes Saerligheed Altmeisteren
Er hovedstyrets nestleder og er ansvarlig for Phaestum Immatricularis. Han/ hun "har i oppgave phaestlig at vaere, och den gode tone at atvervaage".

Hands/ Hendes Aerligheed Scatmeisteren
Er linjeforeningens kasserer og "skal for Sct. Omegas iordiske Veelfaerd at soerge, och Hannems Mammon ephtir evne at foroege".

Hands/ Hendes Haerligheed Cantzleren
Er hovedtyrets sekretær og er ansvarlig for all korrespondanse og "skal Stormeisterens hoeire haand vaere, och Hannems Villie i handling at umsette".

Hands/ Hendes Toerstigheed Kiogemeisteren
Er ansvarlig for at kontoret alltid er velutstyrt med nødvendig drikkevarer, samt bistå i andre innkjøp. Han/ hun "skal Broedrene ophte och laenge Omegavand i store Quanta at skiænke".

Hands/ Hendes Brutalitetheed Uudcasteren
Er ansvarlig for at hovedstyrets kontor er ryddig og at møtene kan foregå uforstyrret, har også hovedanvaret for fadderperioden. Han/ hun "skal orden och Roo at mage, samt ey Aedru Lember udenfor Doere at holde".

Sct. Omega Broderskab
Linjeforeningen for Elektronisk Systemdesign og Innovasjon (MTELSYS) og Kybernetikk og Robotikk (MTTK) ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Kontaktinformasjon